Tuyển sinh Tuyển sinh
logo

Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Bách khoa

Thông báo

Thí sinh:{{thisinh.hotenTs}}

Số CMND:{{thisinh.cmnd}}

Sinh ngày:{{thisinh.ngaySinh | dtFormat()}}

Đạt điều kiện học ngành:


Đạt điều kiện học ngành:{{thisinh.tenNganh2}}

Mã ngành:{{thisinh.maNganh2}}

Đạt điều kiện học ngành:{{thisinh.tenNganh}}

Mã ngành:{{thisinh.maNganh}}


Mời Anh/Chị thực hiện tiếp 3 bước sau đây để chính thức được công nhận trúng tuyển & hoàn tất thủ tục nhập học:

Bước 1: Nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

Anh chị đã hoàn tất bước này.
ok